Integritetspolicy

1. Syfte

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och vi värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Maja På Näset AB, organisationsnummer 556998 – 8248. Bolaget driver hemsidan majalarsson.se

Som personuppgiftsansvarig är det vårt ansvar att se till så att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning. I denna integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Du har rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder vår tjänst. Syftet med att samla in dina personuppgifter är främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund enligt avtal. Vi har som utgångspunkt att endast behandla de personuppgifter som behövs för att du som kund ska kunna genomföra köp och delta i våra kurser. De personuppgifter som behandlas görs endast när det finns en laglig grund.

De personuppgifter vi samlar in är namn, adress, telefonnummer och
e-postadress.

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter för detta ändamål så länge vi är skyldiga att göra så enligt lag samt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i den svenska bokföringslagen.

2. Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en bättre översikt av vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till de uppgifterna. Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsförings ändamål.
 • Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter, exempelvis bokföringslagstiftningen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen

Rätt att få dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten. Du utövar dina rättigheter genom att mejla din begäran till Maja På Näset AB.

3. Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem

4. Tredjepartsaktörer

För att fullfölja vårt åtagande samt leverera varor och tjänster till dig som kund kommer följande tredjepartsaktörer att behandla vissa personuppgifter:

 • Stripe – namn, adress, betalningsinformation, e-postadress
 • Bernskiöld Media – namn, adress, betalningsinformation, e-postadress, fakturauppgifter
 • Binero – namn, adress, betalningsinformation, e-postadress, fakturauppgifter
 • Swish – betalningsinformation, namn, personnummer, telefonnummer
 • Fortnox – fakturauppgifter
 • Mailchimp – namn, e-postadress

Vänligen, Maja Larsson
Maja På Näset AB
hej@majalarsson.se